top of page
  • Admin

Rola nauczyciela i specjalisty we wspieraniu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Zaktualizowano: 31 mar 2023

Dlaczego ważny jest zespół składający się z nauczyciela, pedagoga specjalnego i psychologa w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym?


Wczesny okres dzieciństwa to najważniejszy czas w rozwoju dziecka. W tym wieku dzieci niejednokrotnie spędzają znaczną część dnia w placówkach wychowania przedszkolnego, pod okiem opiekunek, potem wychowawców i nauczycieli. Warto więc w tym kontekście omówić rolę osób pracujących z dziećmi, szczególnie specjalistów, którzy są w stanie na czas wyłapać nieprawidłowości w rozwoju wychowanków.

W żłobkach zatrudnianie specjalistów nie jest wymagane ustawowo, jednak obecność w placówce pedagoga lub psychologa, który jest w stanie wykryć zaburzenia, określić potrzeby i zakres specjalnego wsparcia na jak najwcześniejszym etapie, może odegrać ważną rolę w dalszym procesie wychowania i kształcenia dziecka.

W przedszkolach zatrudniani są specjaliści nie tylko z dziedziny wychowania przedszkolnego, ale także z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej. W 2022 roku te działania zostały uregulowane przez ustawę, która określa ramy działania pedagogów specjalnych, zasady współpracy z nauczycielami i rodzicami w zakresie wczesnej diagnozy, badań przesiewowych i indywidualnych planów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego.


Na potrzeby niniejszego artykułu skupimy się na roli specjalistów w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym.Wsparcie specjalistów na każdym etapie wychowania i kształcenia jest istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka.
Wsparcie specjalistów na każdym etapie wychowania i kształcenia jest istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Rola nauczyciela w przedszkolu


Rola nauczyciela w przedszkolu polega przede wszystkim na zapewnieniu dziecku bezpiecznych warunków do zabawy i rozwoju, tworzeniu sytuacji wspomagających prawidłowy rozwój zgodnie z potencjałem i możliwościami dziecka. Okres przedszkolny to czas wzmożonej aktywności poznawczej dziecka. W tym okresie dojrzewają zmysły, mózg w intensywnym tempie przyswaja i klasyfikuje bodźce zewnętrzne i przybliżane podczas sytuacji edukacyjnych pojęcia z otaczającego świata. Dlatego ze względu na obszar edukacyjny, można podzielić zadania nauczyciela względem dziecka na następujące działy:

  1. poznawanie i zrozumienie otaczającego świata oraz samego siebie

  2. nabywanie umięjętności poprzez naukę i zabawę

  3. na poziomie grupy rówieśniczej odnajdywanie swojego miejsca wśród rówieśników i w otaczającym społeczeństwie poprzez nabywanie kompetencji społecznych

  4. budowanie systemu wartości i umiejetność radzenia sobie z różnymi emocjami

Dla rozwoju dziecka to nie tylko ogrom wiedzy ale również nietypowe sytuacje i emocje, z którymi przyjdzie sobie poradzić. Czasem są to całkiem nowe zdarzenia i zachowania.

Właśnie w takich sytuacjach nauczyciel wspiera dziecko w przyswajaniu pojęć i wiedzy o świecie, wyrażaniu swoich emocji, prowadzi obserwacje na potrzeby rozwojowe dziecka, współpracując w tym zakresie z pozostałymi specjalistami z przedszkola. Poprzez obserwacje i ewaluację postępów oraz kompetencji dziecka, nauczyciel tworzy okresowe plany rozwoju do pracy grupowej i indywidualnej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.


W tym kontekście ważna jest rola rodziców w edukacji przedszkolnej. W przypadku nauczyciela w naturalny sposób nawiązuje on relacje z rodzicami dzieci. Takie relacje mogą okazać się bezcenne we wzajemnej współpracy, zwłaszcza, jeżeli dziecko powinno zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciel powinien szczerze i otwarcie rozmawiać z rodzicami o dzieciach w swojej grupie, zarówno o pozytywnych jak i negatywnych aspektach. Liczy się aby rozmowy te nie czekały na okresowe spotkania z rodzicami, ale rodzice na bieżąco powinni otrzymywać informację zwrotną na temat potrzeb rozwojowych ich pociech.

Nauczyciel powinien być osobą nie tylko posiadającą odpowiednią wiedzę, kompetencje ale również empatyczną i otwartą na innych ludzi.


 

Rola pedagoga specjalnego w przedszkolu


Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 12 Maja 2022r., w każdym przedszkolu powinien pracować pedagog specjalny. Pedagog specjalny ma za zadanie przede wszystkim wspierać i uzupełniać zadania jakie realizują inni nauczyciele i pomagać rozpoznawać potrzeby edukacyjne wychowanków. Dzięki temu nauczyciele mogą skutecznie określić, zaplanować i przede wszystkim wspierać potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Pedagog specjalny ma również za zadanie zapewnić pomoc i opiekę wychowankom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współorganizować kształcenie integracyjne oraz współpracować z nauczycielem prowadzącym.

Oprócz zajęć rewalidacyjnych pedagog może również prowadzić zajęcia wychowawcze i opiekuńcze.

Poprzez zajęcia z dziećmi, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, pedagog specjalny poznaje nie tylko wychowanka ale również jego najbliższe otoczenie i rodzinę. Jest to o tyle pomocne, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można podjąć działania praktycznie natychmiastowo.

Rodzice mając świadomość, że w przedszkolu pracują zarówno nauczyciele jak i specjaliści (pedagog specjalny, psycholog) mogą zwrócić się do kadry z każdą swoją wątpliwością, pytaniem dotyczącym rozwoju ich dziecka.Rola psychologa w przedszkolu


Psycholog w przedszkolu jest specjalistą działającym w zakresie diagnozy, badania i rozpoznania wad rozwojowych, wsparcia nauczycieli i rodziców rozwoju psychofizycznym dzieci.

Jego obwiązki mają dość szeroki zakres: ocenia on i diagnozuje dzieci z problemami behawioralnymi, projektuje interwencje jeżeli potrzeba, pomaga rozwiązywać konflikty w grupach i określa problemy dydaktyczne.

Współpraca psychologa to również realizowanie wskazań Poradni Psychologiczno Pedagogicznej jeżeli takie są czy też projektowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W przedszkolu psycholog wspiera w dużej mierze nauczycieli pracujących z dziećmi w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń lub opóźnień wychowawczych czy edukacyjnych, w doborze metod i sposobu pracy z dziećmi oraz pomocy dydaktycznych. Dzięki temu wszystkie działania wychowawcze są zrównoważone i spójne, a każde dziecko jest traktowane indywidualnie w sposób całościowy i holistyczny.

Zadania psycholog w placówkach wychowania przedszkolnego to również praca z rodzicami dzieci, przekazanie w sposób jasny i klarowny wyników obserwacji i diagnozy, pomocy w podjęciu kroków co do specjalistycznych poradni, jeżeli istnieje taka potrzeba.


W naszym przedszkolu psycholog i pedagog specjalna pracuje z wszystkimi dziećmi i prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, natomiast dodatkowe zajęcia organizuje dla dzieci ze specjalnymi potrzebami po konsultacji z dyrekcją i rodzicami.

Uczestnicząc i organizując zajęcia w naszych placówkach kilka razy w tygodniu, pani psycholog obserwuje dzieci w codziennych sytuacjach i to jak funkcjonują w grupach.

Rodzice w ten sposób są pewni, że ich dziecko jest pod wprawnym okiem specjalisty i rozwija się prawidłowo.


Współpraca rodziców i przedszkola


Dla prawidłowego rozwoju dziecka ważne jest to, aby każda osoba, która jest zaangażowana w jego wychowanie i życie, współpracowała ze sobą.

W naszym przedszkolu wychowawcy i nauczyciele zaangażowani w pracę z dzieckiem stawiają na profesjonalizm i szczerość w relacji z dziećmi i rodzicami. Codziennie podczas odbierania czy wydawania dziecka, dzielimy się z rodzicami informacjami na temat dziecka, jego sukcesów i postępów. Jeżeli dostrzeżemy sytuację, która wymaga rozmowy w domowym zaciszu, poradzimy rodzicom jak najlepiej odbyć taką rozmowę i o czym z dzieckiem porozmawiać.


Rolą wychowawcy w przedszkolu jest między innymi planowanie współpracy z rodzicem. Jeżeli problem z jakim boryka się dziecko wymaga zaangażowania większej liczby osób, na przykład wizyty w specjalistycznej poradni, wychowawca oraz dyrektor placówki omówi to dokładnie z rodzicami, motywując swoją decyzję konkretnymi przykładami.

Jako wychowawcy i pedagodzy zdajemy sobie sprawę, że najczęściej najtrudniejszym krokiem jest akceptacja danego stanu i obdarzenie zaufaniem kadry placówki. Rodzice czasami odbierają propozycję współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną jako coś negatywnego, czasami trudno przyjąć im do wiadomości, że w niektórych aspektach ich pociecha potrzebuje dodatkowego wsparcia. Podjęcie takich kroków poprzedzone jest zazwyczaj obserwacjami kadry i specjalistów z placówki, którzy poprzez odpowiednio dobrane sytuacje edukacyjne i wychowawcze są w stanie dokładnie opisać deficyty lub obszary rozwoju, które wymagają zaangażowania specjalistów, oczywiście w trosce o dobro dziecka.

Ważne jest stworzenie odpowiednich warunków do takiej rozmowy. Powinna się ona odbywać w miejscu prywatnym (gabinecie pedagoga, dyrektora, w sali przedszkolnej po zajęciach), tak aby rodzice w bezpiecznym i spokojnym otoczeniu, bez osób postronnych poczuli się w pełni zaangażowani w tę rozmowę.


 

W Niepublicznym Przedszkolu "Małe Cuda" dostrzegamy, że dziecko rozwija się jako część rodziny, czasem z rodzeństwem, tworzy część specyficznego środowiska domowego. Dlatego w procesie wychowawczym bierzemy to pod uwagę budując relacje z rodzicami od pierwszego dnia podjęcia się opieki i wychowania ich dzieci.

Ponieważ bardzo ważnym we wzajemnych relacjach jest zaufanie, zapraszamy rodziców do indywidualnych spotkań i rozmowy.

Rodziców chętnych na dłuższą i pogłębioną rozmowę na temat potrzeb rozwojowych ich dziecka zapraszamy na konsultacje z pedagogiem specjalnym i psycholog z naszego przedszkola.


Na takie spotkania zapraszamy również rodziców dzieci spoza naszej placówki - szczegóły i dane do kontaktu pod tym adresem.

556 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page