top of page

Cennik

 

Rodzice mogą znaleźć tu informacje na temat cennika obowiązującego w bieżącym roku. 

Prosimy o zapoznanie się ze schematem opłat. Zapytania co do usług nie ujętych w poniższym zestawieniu prosimy kierować do dyrektora placówki. 

Opłaty miesięczne

Opłata miesięczna za miejsce w Niepublicznym Dwujęzycznym Żłobku "Małe Cuda" w 2024 roku wynosi 1800 zł za 10 godzin opieki dziennie 5 dni w tygodniu. Od miesięcznej kwoty czesnego odliczana jest dotacja z Gminy Miejskiej Kraków w kwocie ok 730zł. oraz RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) dla pierwszego dziecka w wysokości 400zł. 

Opłata obejmuje:

 • 10 godzin wysokiej jakości opieki nad dzieckiem pod opieką wykwalifikowanej kadry

 • zajęcia z języka angielskiego w wymiarze minimum dwóch zajęć po 30 minut dziennie wyłącznie w języku angielskim podczas oraz w trakcie pozostałych zajęć, zabaw i czynności

 • zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone metodą dwujęzyczną (mieszane polsko-angielskie konwersacje podczas zabawy i nauki, instrukcje w języku angielskim w trakcie dnia). Nasz personel posługuje się biegle językiem angielskim, co sprawia, że obcowanie z tym językiem będzie dla dzieci naturalnym zjawiskiem.

 • zajęcia edukacyjne i rozwojowe prowadzone różnymi metodami rozwojowo-wychowawczymi w oparciu o nowoczesne i tradycyjne współczesne europejskie programy wychowawcze (szczegóły metod nauczania dostępne tutaj)

 • zajęcia tematyczne takie jak: zajęcia logopedyczne, plastyczne, sportowe, kulinarne, muzyczne

 • możliwość konsultacji ze specjalistami: położna, psycholog, logopeda, dietetyk, pedagog. Pełny harmonogram spotkań dostępny jest  u dyrektor placówki

 • opiekę pielęgniarską 

 • udział rodziców w imprezach okolicznościowych, integracyjnych oraz warsztatach - zgodnie z ustalonym harmonogramem,

 • organizacja wydarzeń okolicznościowych i rodzinnych dla dzieci i rodziców takich jak: urodziny, dzień babci / dziadka / matki / ojca / dziecka, bale karnawałowe, itp)

 • wyjątkowe i indywidualne zdarzenia będą organizowane w miarę możliwości za dodatkową opłatą (szczegółowe informacje dostępne u Dyrektora żłobka)

 • wsparcie kierownictwa w języku polskim i angielskim dla rodziców/opiekunów 

Opłata za dzienne wyżywienie świadczone przez doświadczoną firmę cateringową Alma Verde (tutaj można znaleźć więcej informacji na temat wyżywienia w naszym żłobku): całodzienne wyżywienie to koszt 18 zł.

Opłaty jednorazowe

 • Jednorazowa opłata za przygotowanie materiałów i wyprawki dla dziecka na rok szkolny to 400 zł.

 • W ramach opłaty rocznej rodzice otrzymują na okres uczęszczania dziecka do żłobka:

  • materiały i pomoce dla dzieci i rodziców wykorzystywane do kontynuacji nauki języka angielskiego i do zabawy w czasie wolnym od zajęć, weekendy, etc.​

  • kompleksowe ubezpieczenie NNW dziecka

  • certyfikowane oraz wysokiej jakości pomoce, sprzęty i materiały potrzebne do opieki nad dzieckiem w żłobku

 

 

 • Opiekę w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy ustalamy indywidualnie z rodzicami, za dodatkową opłatą

W 2024 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką.

Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie

otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżane są opłaty za opiekę wyliczana jest wg wzoru: liczba godzin zapewniania opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnianie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 3,50 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 6 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww. postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki

Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 6169227 pokój nr 8 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

żłobek.png

W naszym żłobku realizowany jest projekt przy wsparciu Gminy Kraków i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci UNICEF.

bottom of page